วันที่ 4 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
ผู้ปฏิบัติ
09.30-12.00   ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบายสู่สถานศึกษา  ห้องประชุมเขางุ้ม สพม.14  นายศวิษฐ์ ศรีสง
09.30-12.00   ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบายสู่สถานศึกษา  ห้องประชุมเขางุ้ม สพม.14  นายสามารถ รังสรรค์
09.30-12.00   ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบายสู่สถานศึกษา  ห้องประชุมเขางุ้ม สพม.14  นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล