วันที่ 18 เดือน เมษายน พ.ศ.2561
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
ผู้ปฏิบัติ
10.00   ประชุมเพื่อพิจารณาจัดสรรอัตราว่างพนักราชการและลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน สังกัด สพฐ  ห้องประชุมเขางุ้ม สพม.14  นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล
10.00   ประชุมเพื่อพิจารณาจัดสรรอัตราว่างพนักราชการและลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน สังกัด สพฐ  ห้องประชุมเขางุ้ม สพม.14  นายศวิษฐ์ ศรีสง
10.00   ประชุมเพื่อพิจารณาจัดสรรอัตราว่างพนักราชการและลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน สังกัด สพฐ  ห้องประชุมเขางุ้ม สพม.14  นายสามารถ รังสรรค์