วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ.2561
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
ผู้ปฏิบัติ
08.30   เป็นคณะกรรมการตัดสินโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี 2561 (วันที่ 8)  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2  นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล